...

با آنهمه نیاز که من داشتم به تو
پرهیز عاشقانه‌ی من ناگزیر بود
من بارها به سوی تو باز آمدم ولی ...
هر بار دیر بود !!