...

همسایه٬ همسایه٬ همسایه ...

آنگاه که می‌روی کمی هم واپس نگر باش٬
با من سخنی بگو.
مگذار به یکباره از پا درافتم که فراق را صاعقه وار بر نمی‌تابم٬
جدایی را لحظه به لحظه به من بیاموز ...

آرامتر بگذر.

همسایه ... همسایه ... همسایه ...