...

آب دستتونه٬ بچه بغلتونه٬ هرچیزیه هم که پیشتونه یا زیرتونه یا روتونه ... بذارین زمین برین اینو ببینین که خیلی محشره . اسمش هست مرثیه‌ای برای یک آرمانگرا٬ یه اثر محشر دیگه از مانا نیستانی.