...

داشتم به این فکر می‌کردم که خیلی وقتا بخت و اقبال مثل توپ فوتبال می‌مونه که همش داریم دنبالش میدویم ولی تا بهش می‌رسیم محکم یه لگد بهش می‌زنیم و اونو از خودمون دور می‌کنیم !! ما‌ آدما جداً که خیلی باحالیم !!