...آه اگر آزادی سرودی می‌خواند٬
کوچک٬
کوچکتر حتا
از گلوی یک پرنده ...آینه گردگیری شد .