...

صد بار گفتم ... اون بچه مال من نیست ... بسه دیگه ... بذار جواب آزمایشت بیاد ... به مامانت هم ثابت می‌کنم ؛)