...

تمام بودن ما در برابر ابدیت لحظه‌ای بیش نیست !!