...

داشتم از خودم می‌پرسیدم بهترین (یا مثلاً صمیمی‌ترین) دوست من کیه ؟!! هیچوقت این سؤال رو از خودتون پرسیدین ؟!!