...

ای تف به اینترنتی که بی‌موقع قطع بشه !! اونم ساعت ۳:۳۰ صبح و اونم وسط یه بحث مهم مسنجری !!