...

بابا !! اصلاً خرِ ما از کرّگی با دمش گردو میشکوند !! چند بار بگم آخه ؟!! یه دستی که صدا نداره رو که دستمال نمیبندن عزیز من ... شما چرا حرف حساب حالیتون نمیشه ؟!!

پ.ن. یکی نیست بگه شما که ضرب المثل حالیتون نمیشه٬ پس اینا به چه درد عمّم میخوره ؟!!