...

آیا علم تنها می‌تواند انسان را از زندان طبیعت نجات دهد در حالیکه همچنان در طبیعت و با طبیعت زندگی میکند و خود زاده‌ی جبری طبیعت است و زندگی‌اش طفیل هستی و ناموس طبیعت است ؟!