...

در قطع نخل سرکش باغ حیات ما
چون ارّه‌ی دو سر نفس اندر کشاکش است.