...
تنهایی سخت است٬ همیشه سخت بوده٬ برای خدا هم سخت بود. ولی او خدا بود٬ و آفرید و آفرید تا گمشده‌اش را یافت و به انسان انس گرفت ...

پ.ن. اشاره به سفر تکوین از شاندل