...

ساعت ۱:۳۰ بعد نصف شب بود که تو مستجر دیدمش. ساعت ۲ واسه هم عکس فرستادیم اونم چه عکسایی !!‌ ساعت ۲:۱۵ با هم قرار گذاشتیم. ساعت ۲:۴۵ خونشون بودم ...... ساعت ۳:۳۰ خونمون بودم ولی با دست پر برگشته بودم !!‌ آخ که چه شب باحالی بود دیشب !!