...کی میتونه حدس بزنه این عکسه چیه ؟!! جایزه داره ها !! توضیح اینکه کاملاً مربوط میشه با ماجرای قرار شبانه‌ی دیشب من !!