...

« ازدواج به میدان مینی می‌ماند که داماد در آن نقش تخریب‌چی را بازی میکند !!‌ »