...

بشتابید که غفلت موجب پشیمانیست !!
چی شد پس ؟!! هیچ‌کس دیگه ای نبود که بخواد حدس بزنه ؟!! اگه حدسا به ۱۰ برسه و کسی هنوز نفهمیده باشه قضیه رو یه راهنمایی خوب میکنم. راستی در مورد جایزش هم بگم که لینک که سهله٬ لینکتون رو میذارم تو بخش تبلیغات مرامی ؛)‌ یه شام و ناهار هم مهمون منین اگه درست حدس بزنین !!‌ تازه اگه پولم برسه و شما هم آدمش باشین از اینجا براتون یه‌ آفتاب‌پرست میارم مخصوص !! تازمش میندازمش تو گونی که رنگش هم عوض نشه ؛) خلاصه بدو که آتیش زدم به مالش !!

ایناهاش عکسه همین زیره ... حدس بزنین دیگه تا دیر نشده !! این فرصت را از دست ندهید که غفلت موجب پشیمانیست :>