...

اخبار حاصله حاکی از آنست که ... آی الان تو ایتالیا دعواس !! مزدا جونم برو جلو لنگش کن ... خودم از اینجا دارمت .