...

خيلى بده كه بعد اين همه مدت و اين همه انتظار كشيدن ... لاله و لادن عمل بشن اونم توسط يه تيم سى نفره و يه عمل جراحى دوسه روزه ٬ بعد از اين همه انتظار ... اونوقت ...

لاله و لادن٬ دوقلوهاى به هم چسبيده‌ى ايرانى ٬ پس از جدايى در بيمارستان رافلز سنگاپور از دنيا رفتند !! به همین سادگی !!

اونا فقط دو ساعت از هم جدا بودن !! بعد از ۲۹ سال ٬ فقط دو ساعت !!