...

هر چه دلم خواست نه آن ميشود..... هر چه خدا خواست همان ميشود !!