...

قشنگه نه ؟

« تو نیکی میکن و در دجله انداز ... »