...

اینها که مرگ را برای کشتن حقیقت اجیر کرده اند، نمی دانند مگر که زندگی را به خلاف مرگ، نمی توان اسیر کرد ؟!