...

فرانی:
وای میگن اگه تا شهریور اون تیکه کاغذه رو پیدا نکنم و ندم به ثبت احوال به عنوان یه آدم قانوناً ثبت نمی‌شم. وای باید پیداش کنم.. باید زودتر پیداش کنم و از بینش ببرم!