...

سر انجام باورت می کنند
باید این کوچه نشینان ساده بدانند
که جرم باد ربودن بافه های رویا نبوده است.

گریه نکن ریرا
راهمان دور و دلمان کنار همین گریستن است ...