...

«سکوت»٬
سرشار از سخنان ناگفته‌ است٬
از حرکات ناکرده٬
و اعتراف به عشقهای نهان٬
و اعتراف به عشقهای نهان٬
و اعتراف به عشقهای نهان ...