...

آرزو می‌کنم٬ آرزو می‌کنی٬ آرزو می‌کند٬ آرزو می‌کنیم٬ آرزو می‌کنید٬ آرزو می‌کنند ولی ... باز هم امان از دست این آرزوها !!