...

اگر گل بر روی شاخه زیباست ٬ آنرا با شاخه‌اش بچینید.