...

حرف تازه٬
عشق تازه٬
آرزوی تازه می‌خواهم .
برای زنده بودن٬
جستجوی تازه میخواهم ...