...

اه !! سگ تو روحت با این خواب دیدنت !! دوباره هوایی شدم هرچند کدوم وریش رو مطمئن نیستم٬ اگرچه فرقی هم نمکنه !