...

این قصه داره تموم میشه ... خوشبین نیستم به خاتمش ... بوی گندش از حالا داره اذیتم میکنه . ولی تحمل میکنم.