...

خوبی حرف نزدن اینه که به بقیه اجازه نمیدی حرفات رو اشتباه بگیرن !!
خوبی اینکه تو خودت بریزی اینه که دیگه کسی نیس که با درک نکردنش و با نفهمیدنش دردت رو چند برابر کنه !
خوبی کم ور زدن اینه که کمتر پشیمون میشی .