...

از من خیلی کارا بر میاد ٬ واسه همین هم از خودم میترسم !