...

مثکه من قبلا اینجا گفته بودم که دیگه گه بخورم اگه با کسی دردل کنم ...
خب گُه زيادي خورده بودم!
هرچند هنوز کسی رو پیدا نکردم که باهاش درددل کنم !