...

.
.
.
عَلی کوچولو
تو قصه ها نیس
مثل من و تو
اون دور دورا نیس .

نه قهرمانه
نه خیلی ترسو
نه خیلی پر حرف
نه خیلی کم رو

خونشون در داره
در خونشون کلون داره
حیاط داره
ایوون داره
اتاقش تاقچه داره
حیاطش باغچه داره
باغچه که داره گل‌گلی(؟)
کنار حوضش بلبلی
لای لای لای ...

لی لی لی حوضک
لی لی لی لی لی
.
.
.
علی کوچولو
که خوب و نازه
واسمون داره حرفای تازه ...