...

من در این آبادی٬ پی چیزی میگشتم ... پی خوابی شاید ٬ پی نوری ٬ ریگی ٬ لبخندی ...