...

دچار یه احساس دلتنگی خاصی شدم که تو عین شلوغی ٬ در عین حضور و رابطه‌ی اجتماعی فراوون٬ به شدت احساس تنهایی می‌کنم. شاید اون دوستم راست می‌گفت که هر چقدر بیشتر برای بقیه باشی کمتر برای خودت خواهی بود و هر چقدر آدمای بیشتری با هات صمیمی باشند با آدمای کمتری می‌تونی صمیمی بشی !! کم‌کم دارم میفهمم که چی‌ می‌گفت .