...

حکایت عاشق شدن های ما تو این دوره زمونه شده حکایت این شعر شهریار که گفته: « جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را٬ نجستم زندگانی را تبه کردم جوانی را !! »
یکی نیس بگه آخه خاچ بر سر همه‌‌ی اون جوونایی که سر جوونی و حال و حول کردنشون به خاطر هیچ و پوچ قاشوغ میشن میمونن گوشه‌ی خونه افسردگی میگیرن که چن منه ؟!! نیگا کنین ببینین این آمریکایی ها چه باحالن !! از ضرب المثل هاشون یاد بگیرین .. حتماً باید پیر شین که یاد جوونی تون بکنین !!