...

این قده نگین یادش بخیر چه خوش گذشت ٬ چه زود گذشت ... دقت کنین وقتی داره بهتون خوش میگذره برگردین به خودتون و بقیه بگین : هوی حواستون باشه ها ٬ داره خوش میگذره ٬ فردا نگین خوش گذشت ... چرا نصف بیشتر آدما تو گذشته سیر میکنن نصف بقیه تو آینده و فقط نصفی از آدما تو حال زندگی میکنن !!