...

ازفتح باغ:

غريبه دعا می کند که من درک شوم... غريبه غمگين نمی شود... غريبه نمی خواهد... نمی تواند که خلاء را پر کند ...
غريبه رفته است ...