...

دستت را به من بده ، که دستهای تو با من آشناست ...