...

تو این هفته غلظت حوری پری خونم زیادی رفته بود بالا ولی کیفیت یوخدی !!