...

... اگر اينجا كسي هست كه بنا به دليلی فكر می‌كند اين دو نبايد ازدواج كنند، همين الان بگويد يا برای هميشه خاموش بماند.