...

زنانه‌ها:
وقتی به سوئد آمده بودم متوجه اصلی در سوئد شدم که بسيار انسانی بود: همه افراد بی گناه اند مگر اين که عکس آن ثابت شود.در ايران اين اصل را به نوعی ديگر می شناسيم : همه افراد گناه کارند مگر اينکه قادر باشند عکس آن را اثبات کنند.