...

ساده است ستایش مخملی
چیدنش٬
و از یاد بردن که آبش باید داد ...