...

هیچ تحمل کردنی به سختی تحمل کردن یک دیوانه نیست حتی تحمل کردن فردی که خود را به دیوانگی زده است !!