...

باید امشب بروم ...
کفشهایم کو ؟!!

پ.ن. آخه صبح زود بلیط دارم فرداش هم مصاحبه‌ی ویزامه. هنوزم هیچ کاری نکردم !!