...

با دختر عرب و روس نرقصیده بودم که به سلامتی ...