...

احساس سنگریزه‌ای بهم دست داده که ماه‌ها و سالها سوار رودخونه بودم و به طرف دریا رونده شدم٬ ولی الان٬ درست در حائل ِ بین رود و دریا پشت یه صخره بدجوری گیر کردم .... گاهی وقتها ماهی تُنگ عاشق نهنگ دریا می‌شه ... ولی حیف از دهنه‌ی تَنگِ این قفس آبی ...