...

همسایه دریا را دوست میداری ؟‌ زیر باران٬ کنار دریا ... روی ماسه‌های ساحل ... همسایه ٬ میدانی ... سرانجام ما زیر باران شهرمان با هم قدم نزدیم ... میدانی ... زیر باران شهرمان ... و تنها یادگار من بوی پیراهن یوسفی است که تا همیشه در گوشم پیچیده است .