...

« قلب من تنها دیگ گلی دودزده ایست که بار ها و بارها به درون آتش رفته است و برای میهمانان خود غذا پخته است . و هر کدام از شما با حرفها و دردهایتان کنده‌ای هیزم به آتش من افکنده‌اید٬ و انتظار سهمتان را کشیده اید. »
- از یانیس ریتسوس